องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน www.namkain.com , Email: namkain@hotmail.com, 054-684111

 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์


กินอิ่ม นอนอุ่น ฝันดี” คือเป้าหมายร่วมกันของชุมชนน้ำเกี๋ยน  กินอิ่ม หมายถึงการที่พี่น้องในชุมชน มีเศรษฐกิจที่พอเพียงพึ่งตนเองได้  นอนอุ่น หมายถึง พี่น้องในชุมชนมีสุขภาพดี ฝันดี หมายถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีปัญหายาเสพติด ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้ สังคมที่ “กินอิ่ม นอนอุ่น ฝันดี” ของตำบลน้ำเกี๋ยนนั้น     ตั้งบนฐานวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจสังคมที่พึ่งตนเอง และการเมืองที่สมานฉันท์ คนกลุ่มร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนชนเข้มแข็ง      มีภูมิต้านทานแรงกระทบจากการเมืองใหญ่ระดับประเทศ  ซึ่งถือเป็นบทเรียนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมได้ในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลน้ำเกี๋ยนแบ่งเป็น


ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่  6  ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย


แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น   

   
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  การมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง
2. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาระบบคมนาคม  ระบบประปา  ไฟฟ้า  รางระบายน้ำ
3. ส่งเสริม  สนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ
4. พัฒนาคนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ปลอดภัย
5. ส่งเสริมให้มีการสืบสานฟื้นฟู  อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
6. พัฒนาศักยภาพการบริหาร  การให้บริการขององค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น
7. ส่งเสริม  ฟื้นฟู  การพัฒนา  การอนุรักษ์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสร้างความมั่นคงทางสังคม

หน้าหลัก