นายสมชาย สิทธิกา ประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน
นายกัณหา ธนะวงค์ รองประธานสภาอบต.น้ำเกี๋ยน
   
สิบตำรวจเอกเสงี่ยม สายอุทธา เลขาสภาอบต.น้ำเกี๋ยน
   
นายยงยุทธ ดีคำวงค์ สมาชิกสภาอบต.น้ำเกี๋ยน
นายไชยรัตน์ ดีอินคำ สมาชิกสภาอบต.น้ำเกี๋ยน
นายพัฒน์ คำนนฐี สมาชิกสภาอบต.น้ำเกี๋ยน
นายสุชน พิยะ สมาชิกสภาอบต.น้ำเกี๋ยน
   
นายสันต์ ศรสีดา สมาชิกสภาอบต.น้ำเกี๋ยน
   
นางสุภาพ ใจจันทร์ สมาชิกสภาอบต.น้ำเกี๋ยน
   
นางขันทอง ดีพิชัย สมาชิกสภาอบต.น้ำเกี๋ยน
   
นายสุชาติ ดีสุหล้า สมาชิกสภาอบต.น้ำเกี๋ยน