องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน www.namkainlocal.com , Email: namkain@hotmail.com, 054-719417 ,

กรุณาตอบแบบสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ประวัติตำบล
นโยบายการบริหารงาน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
กิจกรรม
o3 อำนาจหน้าที่ของอบต.
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติงานของอบต./ พรบ./พรก. กฏกระทรวง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

บุคลากร
**o2 คณะผู้บริหารอบต.
**สภาอบต.
**ปลัดอบต.น้ำเกี๋ยน
**สำนักงานปลัด
**กองคลัง
**กองการศึกษาฯ
**กองช่าง
- ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุม
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์กิจการสภา

10 ม.ค.62

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562

7 ก.พ.62

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

9 เม.ย.62

ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕62 ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕62 และมีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน  

29 เม.ย.62

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐น. อบต.น้ำเกี๋ยน

10 พ.ค.62

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

4 มิ.ย. 62

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 และมีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน

6 มิ.ย. 62

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มิถุนายน  2562 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

6 ส.ค.62

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

11 ก.ค.62

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2562

30 ก.ค.62

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

10 ส.ค.62

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

10 ส.ค.62

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

15 ต.ค.62

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม  2562 มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน

 21 ต.ค.62

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

29 ต.ค.62

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

12 พ.ย.62

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2562

28 พ.ย.62

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

16 ธ.ค.62

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2562

17 ธ.ค.62

ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.น้ำเกี๋ยน สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 4 สมัย
สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 15 วัน     
สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  พฤษภาคม 2562 จำนวน 15 วัน
สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  สิงหาคม 2562 จำนวน 15 วัน       
สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่  1   ถึง  15  ธันวาคม 2562 จำนวน 15 วัน
และกำหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งแรก และมีกำหนดจำนวน 15 วันคือระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563

 

1 2 3 4 5